PATVIRTINTA
Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus
2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. JC1-3

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės