SAJC VEIKLOS, NUKREIPTOS Į JAUNIMĄ.

 1. Darbas su aktyviu jaunimu, dalyvaujančiu jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų arba neformalių jaunimo grupių (jaunimo iniciatyvų) veikloje ir jokiose veiklose nedalyvaujančiu jaunimu, kurių tėvai turi mažas pajamas.
 2. Darbas su socialinės rizikos, problemiško elgesio, socialinę atskirtį patiriančiais jaunuoliais ir jų grupėmis.
 3. Darbas su jaunais Skuodo rajone gimusiais ir (ar) užaugusiais jaunuoliais, išvykusiais mokytis ir (ar) dirbti į kitus miestus / rajonus ar kitas valstybes.

Taikytini metodai ir priemonės:

 • Jaunimo informavimas panaudojant tradicines ir naujų informacinių technologijų suteikiamas galimybes.
 • Praktinių įgūdžių lavinimo seminarai (mokymų seminarai, lavinantys įvairius organizacinius ir socialinius įgūdžius, pilietiškumo, verslumo, praktinius darbo įgūdžius).
 • Teminiai seminarai ir diskusijos.
 • Patyrimo pedagogikos metodai (užsiėmimai, žygiai ir kt.).
 • Individualios konsultacijos ir pokalbiai (socialinės, psichologinės, profesinės).
 • Lavinamieji, vaidmenų, sportiniai bei judrūs žaidimai.
 • Aktualių filmų peržiūra („kino vakarai“).
 • Grupinis darbas (darbas su mažomis grupėmis).
 • Ekskursijos, išvykos, kelionės.
 • Teatrinė veikla (improvizacinis teatras ar teatrinis sportas).
 • Multimedija (kompiuteriai, videomenas, radijas, fotografija).
 • Projektinė veikla (jaunimo įtraukimas į įvairių projektų planavimą ir įgyvendinimą).
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalba asmeniui ir šeimai sprendžiant įvairias problemas, pirmiausia integruojantis į švietimo sistemą ir (ar) darbo rinką).
 • Koncertai, šventės, kiti masiniai renginiai.
 • Mobilios paslaugos (jei jaunuolis negali ateiti į SAJC, darbuotojai atvyks pas jį).

SAJC VEIKLOS, NUKREIPTOS Į SOCIALINIUS PARTNERIUS.

 1. Valstybės ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos.
 2. Nevyriausybinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.
 3. Privataus verslo įmonės ir verslininkų asociacijos.
 4. Religinės bendruomenės ir bendrijos.
 5. Politinių partijų ir organizacijų skyriai.
 6. Žiniasklaida.

Kuriant ir plėtojant tarpžinybinį bendradarbiavimą taikomi šie metodai:

 • Įsitraukimas į tarpžinybinių darbo grupių/komisijų, kurių tikslinė grupė yra jaunimas, veiklą.
 • Informacijos apie jaunimą rinkimas, kaupimas ir sisteminimas, užtikrinant šios informacijos prieinamumą ir platinimą su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir darbuotojams.
 • Įsitraukimas į programų bei priemonių, skirtų jaunimui, planavimą, organizavimą bei rezultatų vertinimą.
 • Įsitraukimas į jaunimo situacijos ir politikos stebėsenos sistemą visuose lygmenyse.
 • Bendrų projektų ir renginių organizavimas su kitomis institucijomis.
 • Įsitraukimas į kitų institucijų vykdomus projektus/veiklą, teikiant jiems paslaugas.
 • Kitokios nefinansinės pagalbos teikimas potencialiems socialiniams partneriams (aktuali informacija, įranga, mokymai, darbuotojai).
 • SAJC ir jo veiklos pristatymų organizavimas.
 • Naujų galimybių Jaunimo centro ir socialinių partnerių veiklai inicijavimas ir plėtra (nacionalinių ir tarptautinių resursų pritraukimas veiklai).
 • Spaudos pranešimų, publikacijų, laiškų redaktoriams rengimas.
 • Susitikimų, dalykinių pietų organizavimas su reikšmingais asmenimis.
 • Spaudos konferencijų organizavimas.
 • Neformalus bendravimas.

SAJC VEIKLOS, NUKREIPTOS Į DARBUOTOJUS IR SAVANORIUS, DIRBANČIUS SU JAUNIMU.

 1. SAJC darbuotojai, tarp jų – savanoriai.
 2. Tarpžinybinio/tarpsektorinio bendradarbiavimo tinklo narių specialistai.

Išskiriamos kelios sritys, kuriose, siekiant efektyvumo, taikomi specifiniai metodai:

 1. Savanorių pritraukimas į Jaunimo centro veiklą, įgalinimas bei integracija į veiklas.
 2. Veiklos Jaunimo centre organizavimas.
 3. Darbuotojų motyvavimas ir palaikymas.

Plačiau apie SAJC veiklų rūšis bei vykdomas funkcijas žr. https://sajc.lt/veikla/nuostatai/