SKUODO ATVIRJO JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKUODO ATVIRO JAUNIMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 30 d. Nr. VJ-23
Skuodas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 4 punktu:

 1. T v i r t i n u Skuodo atviro jaunimo centro vidaus tvarkos taisykles (pridedama).
 2. P r i p a ž į s t u netekus galios Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus 2016 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. JC1-26 „Dėl Skuodo atviro jaunimo centro vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

Įsakymas įsigalioja nuo 2017-10-02.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Klaipėdos darbo ginčų komisijai (Taikos pr. 28, Klaipėda) per tris mėnesius nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                           Dalia Šmitienė

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                  Skuodo atviro jaunimo centro

2017 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. VJ-23

 

 

SKUODO ATVIRO JAUNIMO CENTRO

 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Skuodo atviro jaunimo centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau taisyklės) parengtos siekiant geresnės darbo drausmės, geresnių darbo organizavimo rezultatų, vienodo darbo laiko nustatymo ir efektyvaus jo panaudojimo užtikrinimo Skuodo atvirame jaunimo centre (toliau – SAJC), geresnių valstybės tarnautojų ir visuomenės santykių.
 2. Taisyklės reglamentuoja valstybės tarnautojų, bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidaus darbo tvarką.
 3. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako Skuodo atviro jaunimo centro direktorius (toliau – direktorius).

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

 1. Valstybės tarnautojui ir darbuotojui nustatyta 40 valandų trukmės 5 dienų darbo savaitė. Direktoriaus darbo laikas: antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį – nuo 800 iki 1700, šeštadienį – nuo 1100 iki 2000 vasaros (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.) darbo laikas – pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį nuo 9-00 iki 1800. Priešventinę darbo dieną – vieną valandą trumpiau. Pietų pertrauka – nuo 1200 iki 1300. Poilsio dienos sekmadienis ir pirmadienis, vasaros laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.) poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Jaunimo darbuotojų darbo laikas: antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį nuo 1100 iki 2000, pietų pertrauka nuo 1400 iki 1500, vasaros (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.) darbo laikas – pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį nuo 900 iki 1800, pietų pertrauka nuo 1300 iki 1400. Priešventinę darbo dieną – vieną valandą trumpiau.

Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorės darbo laikas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį – nuo 900 iki 1800. Pietų pertrauka nuo 1300 iki 1400, poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis.

Jaunimo darbuotojas ar jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius, norintis patekti į SAJC pastatą pasibaigus darbo dienos laikui, poilsio, švenčių dienomis, privalo gauti direktoriaus leidimą.

 1. Valytojos dirba darbo sutartyse nustatytu laiku.
 2. Kai kuriems valstybės tarnautojams, priimantiems interesantus arba esant būtinumui atlikti neatidėliotinus darbus, direktoriaus įsakymu gali būti nustatytas kitas darbo laikas.
 3. Už darbą poilsio ar švenčių dieną apmokama (kompensuojama) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 4. Į darbo laiką įskaitomas faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas ir kitas laikas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
 5. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka direktoriaus įsakymu gali būti leista dirbti ne visą darbo dieną ar savaitę, atitinkamai mažinamas darbo užmokestis.
 6. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, negalintis laiku ar visai negalintis atvykti į darbą, nedelsdamas apie tai informuoja struktūrinio direktorių ir nurodo neatvykimo priežastis.

Jei apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys.

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Informacinį lapelį apie išvykimą ir nebuvimą darbe užklijuoja ant kabineto durų.
 2. Valstybės tarnautojui ir darbuotojui, jo pageidavimu, direktoriaus įsakymu artimųjų giminaičių mirties atveju (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių), sutuoktinio tėvų, vaikų (įvaikių), brolių ir seserų) suteikiama galimybė neatvykti į darbą iki 3 darbo dienų.
 3. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo išvykimas į komandiruotę daugiau kaip vienai dienai įforminamas direktoriaus įsakymu, pateikus raštą, kvietimą, telefonogramą ar kt.
 4. Išvykimas į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad išvykimas iš nuolatinės darbo vietos suderintas. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, ketinantis vykti į tarnybinę komandiruotę, pateikia turimą kvietimą direktoriui, kuris priima sprendimą dėl darbuotojo siuntimo į tarnybinę komandiruotę. Tais atvejais, kai kvietimo nėra, rašomas prašymas dėl tarnybinės komandiruotės.
 5. Kasmetinės atostogos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos pagal sudaromą atostogų eilę (grafiką). Kasmet iki vasario 15 d. valstybės tarnautojai ir darbuotojai pateikia planuojamus atostogų grafikus direktoriui.
 6. Dėl svarbių priežasčių kasmetinės atostogos, patvirtintos grafiku, gali būti perkeliamos į kitą laikotarpį. Prašymas dėl kasmetinių atostogų perkėlimo turi būti suderintas su direktoriumi ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atostogų pradžios, nurodant motyvuotas priežastis, dėl kurių prašoma atostogas perkelti, bei nurodytas atostogų laikas.
 7. Kasmetinėmis atostogomis valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi pasinaudoti kasmet. Direktorius turi užtikrinti, kad valstybės tarnautojai ar darbuotojai galėtų pasinaudoti atostogomis iki einamųjų darbo metų pabaigos.
 8. Kasmetinės atostogos suteikiamos SAJC direktoriaus įsakymu.
 9. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Kiekvienais darbo metais viena atostogų dalis (nebūtinai pirma) turi būti ne trumpesnė kaip 14 dienų.
 10. Direktorius darbuotojo prašymu dėl asmeninių priežasčių, nenumatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse, gali suteikti iki 30 dienų nemokamų atostogų.

 

III. DARBO UŽMOKESTIS

 1. Darbo užmokestis mokamas 8 mėnesio dieną (ne darbo ), jei 8 mėnesio diena yra nedarbo diena, tai yra mokama prieš ją einančią darbo dieną.
 2. Darbo užmokestis gali būti mokamas ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį esant raštiškam valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymui.
 3. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas gali būti išmokamas kartu su mokamu atlyginimu tik valstybės tarnautojo ar darbuotojo raštišku prašymu.

 

 

IV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

 1. Institucijos ar įstaigos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
 2. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
 3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
 4. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
 5. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius institucijos ar įstaigos išteklius.
 6. Institucijos ar įstaigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
 7. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis institucijos ar įstaigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
 8. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinėmis įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingi už tai administracijos specialistai.

 

V. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis asmens higienos, būti tvarkingos išvaizdos. Apranga – švari, dalykinio stiliaus.
 2. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadienį) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
 3. Direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių taisyklių reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

VI. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.
 2. Įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 3. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama:

39.1. vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

39.2. laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

39.3. naudoti darbo laiką ne tarnybos ar darbo tikslams, užsiimti tarnybos metu politine veikla.

 

 

VII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
 2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Su šiomis Taisyklėmis ir jų pakeitimais visi SAJC tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinami pasirašytinai.
 2. Šios Taisyklės skelbiamos SAJC interneto tinklapyje.

__