Skuodo atviras jaunimo centras yra registruotas nuo 2015 metų rugsėjo 1 d.,

Teisinis statusas – biudžetinė įstaiga.

Vizija:

Jaunimo centras – jaunimo poreikius atitinkanti neformalaus ugdymo įstaiga, atvira ir saugi erdvė jaunimo veiklai.

Misija:

Gerinti jaunų žmonių Skuodo rajono savivaldybėje laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.

Veiklos tikslai:

 • sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
 • užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
 • sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, funkcijas;
 • dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;
 • teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
 • organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį;
 • esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
 • plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;
 • plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje esančiomis teritorinėmis darbo biržomis ar jaunimo darbo centrais;
 • kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;
 • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
 • užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

KODĖL ESAME REIKALINGI?

 • kuriame patrauklią šiuolaikinę edukacinę aplinką ir materialinę bazę;
 • siūlome patrauklias ir aktualias ugdomosios bei pramoginės veiklos formas;
 • suteikiame visišką kūrybinę laisvę;
 • ugdome asmenines, socialines, edukacines kompetencijas;
 • įsiklausome į mokinių ir lankytojų pageidavimus;
 • jaučiame ir suspėjame su gyvenimo pulso diktuojamu poreikiu;
 • skatiname iniciatyvą ir lyderystę;
 • vykdome daug projektų;
 • esame atviri naujoms idėjoms;
 • siūlome užimtumą, neribodami amžiaus;
 • esame tolerantiški.